دقیق ابزار مشهد

محصول variable area flow indicator – Rotameter

توضیح در مورد این محصول

Daghigh Code : F113
Brand : FICHER&PORTER
Product Name : Rotameter Flow Meter Switch
Order Cod : 10A2235A-0A-55AR1310
supply : ۲۲۰Vac
Output : Switch
Model : -
Size : DN30
Daghigh Code : F114
Brand : FICHER&PORTER
Product Name : Rotameter Flow Meter Switch
Order Cod : 10A2235A-0A-55AR1310
supply : ۲۲۰Vac
Output : Switch
Model : -
Size : DN30
Daghigh Code : F115
Brand : FICHER&PORTER
Product Name : Rotameter Flow Meter Switch
Order Cod : 10A2235A-0A-55AR1310
supply : ۲۲۰Vac
Output : Switch
Model : -
Size : DN30
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777