دقیق ابزار مشهد

محصول Coriolis Mass Flow transmitter

فلومتر جرمی کوریولیس(Coriolis mass flow meter) : در این روش دو لوله موازی توسط یک سیم پیچ تحریک با فرکانس از پیش تعیین شده به نوسان در می آید.با عبور سیال درون دو لوله نیرویی در جهت عمود بر لوله ها وارد میشود که بنام نیروی کوریولیس معروف است.این نیرو هنگامی تولید میشود که سیال درون لوله در حال جابجایی بوده و به طورهمزمان لوله در حال نوسان می باشد.این نیرو در ورودی و خروجی فلومتر به صورت متضاد عمل میکند که باعث تغییر شکل جزئی در دو لوله میشود.این انحراف توسط سنسورهای مغناطیسی که در ورودی و خروجی  لوله هستند اندازه گیری شده و اختلاف فاز میان نوسان دو لوله ناشی از نیروی نیروی کوریولیس بدست می آید.این اختلاف فاز با دبی جرمی سیال درون لوله متناسب است.

همچنین فرکانس رزونانس لوله ها مطابق با چگالی سیال تغییر خواهد کرد که از این کمیت جهت اندازه گیری چگالی سیاال استفاده میشود. دامنه انحراف دو لوله نیز بستگی  به دمای سیال دارد که در برخی دستگاهها با این  روش میتوان دمای سیال را تخمین زد.  این روش فلومتری جهت اندازه گیری فلوی جرمی مایعات و گازها، صرفنظر از ضریب هدایت ،چگالی ،دما،فشار و  چسبندگی سیال به کار میرود.

Daghigh Code : F118
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Sensor
Order Cod : CMF010M
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN08
Daghigh Code : F120
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Sensor
Order Cod : CMF025M313PRAUEZZZ
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F121
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Sensor
Order Cod : CMF025M313PRAUEZZZ
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F122
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass flow meter sensor
Order Cod : CMF025M313PRAUEZZZ
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F107
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass flow meter sensor
Order Cod : CMF050M315PU
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F108
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass flow meter sensor
Order Cod : CMF050M313PU
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F109
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass flow meter sensor
Order Cod : CMF050M313PU
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F110
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass flow meter sensor
Order Cod : CMF050M315PU
supply : -
Output : -
Model : CMF
Size : DN15
Daghigh Code : F105
Brand : E+H
Product Name : Mass Flowmeter
Order Cod : 60MT08-SUF00A30B1B
supply : ۲۲۰Vac
Output : 4-20mA&PULS
Model : PROMASS 60M
Size : DN15
Daghigh Code : F129
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Transmitter
Order Cod : IFT970112N1Z
supply : 220-230 VAC
Output : 4-20mA&PULS
Model : IFT9701
Size : -
Daghigh Code : F130
Brand : Micro Motion
Product Name : Mass Flowmeter Transmitter
Order Cod : IFT9701R1N2Z
supply : 110-115 VAC
Output : 4-20mA&PULS
Model : IFT9701
Size : -
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777