دقیق ابزار مشهد

محصول Pressure transmitter

فرستنده فشار:اندازه گیری فشار در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر اینکه فشار خود، کمیت مهمی درفرآیند تولید است می تواند نشاندهنده ی دیگر کمیات از قبیل سطح یا ارتفاع مواد داخل مخازن، وزن مواد، و حتی دبی جرمی و حجمی عبوری نیز باشد، در این موارد معمولاً از اختلاف فشار یا همان فشار دیفرانسیلی استفاده می شود . . .ترانسمیترهای فشار در انواع و سایزهای مختلف موجود هستند که از مدل های ساده و قلمی تا مدل های هوشمند و تحت پروتکل های شبکه مانند هارت وجود دارند.

 

Daghigh Code : P102
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11P1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P103
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A2A11P1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P104
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A2A11M1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P105
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11M1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P106
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11M1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P107
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11M1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P108
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTP35-A1C13M1BB8A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P109
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11H1AC1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P110
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTP31-A4A13M1AF1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P111
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1A12H1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P112
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11H2DD1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P113
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11M1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
Daghigh Code : P114
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PMC131-A11F1A3G
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Cerabar T
Size : -
Daghigh Code : P115
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PMC131-A31F1A10
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Cerabar T
Size : -
Daghigh Code : p101
Brand : Valmet Automation
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : KG4NL10K23
supply : Max 60Vd
Output : ۴-۲۰mA
Model : -
Size : -
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید

OK 96.777