کنترل ولو (Control Valve)

دقیق ابزار مشهد


Control Valve

کنترل ولو چیست : کنترل ولو شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل می باشد .این تغییر بر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میش

محصول pneumatic actuator

محرک پنوماتیک: اکچویتور وسیله ای است که یکی از انواع انرژی را به حرکت خطی یا دورانی تبدیل می نماید تا بوسیله ی این حرکت یک شیر بتواتد باز یا بسته شود، معمولترین و پر کاربردترین اکچویتور صنعتی از نوع پنوماتیکی دیافراگمی می باشد، که با دریافت سیگنال فشار هوا ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Control Valve چیست

کنترل ولو چیست :  کنترل ولو شیری است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال ...
OK 96.777