جریان شاخص (Flow indicator)

دقیق ابزار مشهد


Flow indicator

جریان شاخص: نمایشگرهای فلو، برای نشان دادن وجود سیال و دبی تقریبی سیال می باشند و معمولاً در دو مدل عقربه ای و پروانه ای موجود می باشند.

محصول variable area flow indicator – Rotameter

توضیح در مورد این محصول
Daghigh Code : F113
Brand : FICHER&PORTER
Product Name : Rotameter Flow Meter Switch
Order Cod : 10A2235A-0A-55AR1310
supply : ۲۲۰Vac
Output : Switch
Model : -
Size : DN30

منظور از محصولات Flow indicator چیست

جریان شاخص: نمایشگرهای فلو، برای نشان دادن وجود سیال و دبی تقریبی سیال می باشند و معمولاً در دو مدل عقربه ای و پروانه ای موجود می باشند.  
OK 96.777