سوئیچ جریان (Flow switch)

دقیق ابزار مشهد


Flow switch

سوئیچ جریان : فلو سوئیچها وسایلی هستند که وجود یا عدم وجود سیال در لوله ها را حس می نمایند و در صورت عبور سیال کنتاکتی را وصل یا قطع می نمایند و در مدل ها و انواع مختلف وجود دارند و در حالت کلی به دو دسته ی تماسی و غیرتماسی تق

محصول Variable area flow switch

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Target flow switch

Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Orifice flow switch

فلو سوئیچ اورفیس چیست؟  فلومتر های اورفیس پلیت از قدیمی ترین روشهای اندازه گیری فلو محسوب میشوند که با طراحی نسبتاً ساده ، کارائی بالا و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری قابلقبولی ارائه میدهند .اورفیس به صفحه مسطحی می گویند که در آن یه سوراخ بسته به محاسبات مربوط به طراحی ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Flow switch چیست

سوئیچ جریان : فلو سوئیچها وسایلی هستند که وجود یا عدم وجود سیال در لوله ها را حس می نمایند و در صورت عبور سیال کنتاکتی را وصل یا قطع می نمایند و در مدل ها و انواع مختلف وجود دارند و در حالت کلی به دو دسته ی تماسی ...
OK 96.777