شاخص سطح (Level indicator)

دقیق ابزار مشهد


Level indicator

شاخص سطح: نمایشگر سطح، وسیله ای است که می تواند بر روی مخازن بسته شود و میزان ارتفاع مواد داخل مخزن را در بیرون ازمخزن نمایش دهد .

محصول Level indicator

شاخص سطح: نمایشگر سطح، وسیله ای است که می تواند بر روی مخازن بسته شود و میزان ارتفاع مواد داخل مخزن را در بیرون ازمخزن نمایش دهد .  
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
OK 96.777