اندازه گیری فشار (pressure)

دقیق ابزار مشهد


Pressure

اندازه گیری فشار (Pressure measurement) اندازه گیری فشار برای دانستن میزان آن یا استفاده از مقدار فشار جهت اندازه گیری کمیت های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل روش های فراوانی برای اندازه گیری فشار ابداع شده است که هر کدام بر پایه ی یک اصل فیزیکی استوار است.

محصول Pressure transmitter

فرستنده فشار:اندازه گیری فشار در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر اینکه فشار خود، کمیت مهمی درفرآیند تولید است می تواند نشاندهنده ی دیگر کمیات از قبیل سطح یا ارتفاع مواد داخل مخازن، وزن مواد، و حتی دبی جرمی و حجمی عبوری نیز باشد، در این موارد ...
Daghigh Code : P102
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11P1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -

محصول Pressure switch

سوئیچ فشار: پرشر سوئیچ برای کنترل فشار درون مخازن و بیشتر به عنوان یک وسیله ی ایمنی استفاده می شوند، تا در شرایطی که فشار به حد خطرناکی برسد باعث خروج مواد داخل مخازن شود و فشار درون آن ها را تعدیل نماید.  
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

محصول Pressure indicator

فشار سنج: این فشار سنجها در حقیقت از یک سنسور حساس از نوع استرین گیج ساخته شده که به کمک مدار الکترونیکی از نوع پل وتسون میتواند مقادیر نیروی وارد شده بر سنسور را به صورت پارامتر الکتریکی و با اسکیل و کالیبره مناسب به فشار نشان دهد . فشار سنجها ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !

منظور از محصولات Pressure چیست

اندازه گیری فشار (Pressure measurement) اندازه گیری فشار برای دانستن میزان آن یا استفاده از مقدار فشار جهت اندازه گیری کمیت های دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل روش های فراوانی برای اندازه گیری فشار ابداع شده است که هر کدام بر پایه ی یک اصل فیزیکی استوار است. چند ...
OK 96.777