سوئیچ فشار (Pressure switch)

دقیق ابزار مشهد


Pressure switch

سوئیچ فشار: پرشر سوئیچ برای کنترل فشار درون مخازن و بیشتر به عنوان یک وسیله ی ایمنی استفاده می شوند، تا در شرایطی که فشار به حد خطرناکی برسد باعث خروج مواد داخل مخازن شود و فشار درون آن ها را تعدیل نماید.

محصول Pressure switch

سوئیچ فشار: پرشر سوئیچ برای کنترل فشار درون مخازن و بیشتر به عنوان یک وسیله ی ایمنی استفاده می شوند، تا در شرایطی که فشار به حد خطرناکی برسد باعث خروج مواد داخل مخازن شود و فشار درون آن ها را تعدیل نماید.  
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
OK 96.777