فرستنده فشار (Pressure transmitter)

دقیق ابزار مشهد


Pressure transmitter

فرستنده فشار:اندازه گیری فشار در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر اینکه فشار خود، کمیت مهمی درفرآیند تولید است می تواند نشاندهنده ی دیگر کمیات از قبیل سطح یا ارتفاع مواد داخل مخازن، وزن مواد، و حتی دبی جرمی و حجمی عبوری نیز باشد، در این موارد معمولاً از اختلاف فشار یا همان فشار دیفرانسیلی استفاده می شود .

محصول Pressure transmitter

فرستنده فشار:اندازه گیری فشار در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر اینکه فشار خود، کمیت مهمی درفرآیند تولید است می تواند نشاندهنده ی دیگر کمیات از قبیل سطح یا ارتفاع مواد داخل مخازن، وزن مواد، و حتی دبی جرمی و حجمی عبوری نیز باشد، در این موارد ...
Daghigh Code : P102
Brand : E+H
Product Name : Pressure transmitter
Order Cod : PTC31-A1C11P1AE1A
supply : 24 Vdc
Output : ۴-۲۰mA & Switch
Model : Ceraphant T
Size : -
OK 96.777