فرستنده دما (Temperature transmitter)

دقیق ابزار مشهد


Temperature transmitter

فرستنده دما: در صنعت برای اندازه گیری دما، معمولاً از دو روش اساسی استفاده می شود، برای دماهای بالا معمولاً ترموکوپل به کار می رود و برای دماهای کمتر معمولاً از RTDها استفاده می شود که از معروفترین RTDها، PT100 می باشد.

محصول Temperature transmitter

فرستنده دما: در صنعت برای اندازه گیری دما، معمولاً از دو روش اساسی استفاده می شود، برای دماهای بالا معمولاً ترموکوپل به کار می رود و برای دماهای کمتر معمولاً از RTDها استفاده می شود که از معروفترین RTDها، PT100 می باشد. در حالت ترموکوپلی تغییرات دما تبدیل به یک ولتاژ ...
Daghigh Code :
Brand : No Set
Product Name : No Set
Order Cod : No Set
supply : No Set
Output : No Set
Model : No Set
Size : No Set
No Find PDF File !
OK 96.777